Monday, December 21, 2009

3 : ഭക്തിപ്രാര്‍ത്ഥന
(നതോന്നത)
1പരമഭക്തന്മാര്‍ക്കിഷ്ടവരദാനം ചെയ്യും ദേവ,
പരമമാനന്ദം പാരില്‍ പരമെന്തുളളൂ!
സ്മരിക്കേണം ഭവദ്രൂപം, കഥിക്കേണം ഭവല്‍ക്കഥ
പരിപൂര്‍ണ്ണഭക്തിയതിലലിഞ്ഞിടേണം;
പരപ്പേറും ഭവല്‍ഭക്തിയരുളുന്നോരാനന്ദത്തില്
‍മറന്നു മറെറല്ലാം പാടേ മുഴുകിച്ചെമ്മേര
മിക്കുന്നു ഭവത്ഭക്തജനങ്ങളാം ധന്യര്‍ മന്നില്
‍പരമഭാഗ്യവാന്മാരുമവര്‍ തന്നെയാം.
2ഗുരുതരരോഗാദിയാലതിക്ലേശം സഹിക്കാതെ
പൊരിയുന്നു മമദേഹമതിനാലിപ്പോള്
‍പരിപൂര്‍ണ്ണ, ഹരേ,ഭവല്‍പദങ്ങളില്‍ സേവചെയ്യാന്
‍പരിപാകം മനസ്സിലില്ലടിയനൊട്ടും!
വെറുമൊരു ശിലപോലെ ഭവല്‍പാദം
മനതാരില്‍ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊരുവരും വരാത്തദിക്കില്
‍മറഞ്ഞിരുന്നവിടുത്തെ സ്തുതിഗീതങ്ങളും പാടി
കരഞ്ഞുപോക്കണോ ശേഷമിരിക്കും കാലം?
3സകലശക്തനാം സ്വാമീ, അവിടുത്തെക്കൃപയാര്‍ന്നാല്
‍അഖിലവും നടന്നീടും തടവില്ലാതെ;
ശകലിതമാക്കാന്‍ മമ ദുരിതങ്ങളവിടുത്തേ-
യ്ക്കകതാരില്‍ക്കരുണയിറ്റുദിച്ചാല്‍പ്പോരും.
ശകലമെന്നാലും ഭവല്‍ക്കൃപനേടാന്‍ കഴിഞ്ഞവര്
‍സകലദുഃഖവും നീങ്ങി യഥേഷ്ടമെങ്ങും
അകന്നാശാപാശം സ്വൈരം ചരിക്കുന്നു;
മഹാഭാഗ്യംതികഞ്ഞവരുലകത്തിലനേകമത്രേ!
4പരമേശ, ഭവത്ഭക്തിയെഴുമവര്‍ നാരദാദ്യര്
‍പരിപൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടെ സേവചെയ്യുന്നോര്‍,
പരമഭാഗവതന്മാര്‍ പദമലര്‍ മനം തന്നില്
‍ചിരമായിട്ടണിയുന്നോര്‍ തടവില്ലാതെ
ഉരുശോഭയിയലുന്ന ചിദാനന്ദപ്രസരത്തിന്
‍പരിശോഭ കലര്‍ന്നെങ്ങും ചരിച്ചീടുന്നു.
പരബ്രഹ്മമയമായ പരമസൗഭാഗ്യം പാര്‍ത്താല്
‍ഒരുവന്നു ലഭിക്കുവാന്‍ പരമെന്തുളളൂ!
5ഹൃദി മമ പെരുകേണമവിടുത്തെപ്പേരില്‍ ഭക്തി;
അതുനീക്കും മമരോഗപീഡകളെല്ലാം;
ഇതിലേതുമൊരുശങ്കയെനിക്കില്ല;
പണ്ടുപണ്ടേമതിമാന്മാര്‍ മഹാജനം പറഞ്ഞീവണ്ണം;
അഥവായിങ്ങതിലേതാന്‍ പിഴവന്നാല്‍ വേദവ്യാസ-
കഥിതവും ഭവാന്‍ തന്നെയരുള്‍ ചെയ്തതും
ചതുര്‍വേദവചനവും പെരുവഴി നടപ്പോന്റെ
വൃഥാവാക്കുപോലാമങ്ങേയ്ക്കതു യോഗ്യമോ?
6പ്രഥമമായനുഭവമെഴുമ്പോഴും ഭക്തിപോലെ
മധുരമാമൊരു വസ്തു മറ്റെന്തൊന്നുള്ളൂ!
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്തോറും പരിതാപമഖിലവും
ശമിപ്പിക്കാനതുപോലെയില്ല മറേറതും.
ശുഭപരിസമാപ്തിയില്‍ വിമലമാം പരിബോധ-
മകമേ വന്നുദിച്ചീടുമതുമൂലമായ്‌
പരമമാമാനന്ദത്തില്‍ ഭവാനുമായ്‌ രമിച്ചീടും;
അതില്‍പ്പരമിച്‌ഛിക്കുവാനെവിടെന്തുളളൂ!
7മല്‍പ്പാദങ്ങള്‍ക്കവിടുത്തെ മന്ദിരത്തിലണയുവാന്‍,
ത്വല്‍പ്പുരത്തിലിച്‌ഛപോലെ സഞ്ചരിക്കുവാന്‍,
കരങ്ങള്‍ക്കു പൂജാദികള്‍ മുടങ്ങാതെ നടത്തുവാന്‍,
തിരുവുടല്‍ കണ്ടുകൊളളാന്‍ നയനങ്ങള്‍ക്കും,
നിര്‍മ്മാല്യമാം തുളസിതന്‍ പരിമളം നുകരുവാന്
‍മമനാസാരന്ധ്രങ്ങള്‍ക്കുമതുപോലെന്നും,
തിരുനാമസങ്കീര്‍ത്തനം ശ്രവിക്കുവാന്‍ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കും
കരുത്താവാന്‍ മമരോഗം കുറച്ചിടേണേ.
8അളവററു വളര്‍ന്നീടും വ്യാധികൊണ്ടുമാധികൊണ്ടും
ഇളകീടുമെന്മനസ്സിനുള്ളിലീശ്വര,
പരമമാം ആനന്ദത്തിന്‍ രസമായി സ്ഫുരിച്ചീടും
തിരുവുടല്‍ മനോഹരം തെളിഞ്ഞിടേണം.
ഉദിച്ചീടും രോമാഞ്ചത്തിലുറവിടും ഹര്‍ഷബാഷ്പം
പതിക്കുമ്പോളതിലലിഞ്ഞടിയനോലും
അത്യസഹ്യം പീഡയെല്ലാം കുറഞ്ഞീടും, മറന്നീടു-
മതിനെനിക്കനുഗ്രഹമരുളിയാലും.
9അവിടുത്തോടേതും സക്തിയിയലാത്തോര്‍ പോലുമില്ലേ
അവികലസുഖമാര്‍ന്നീയുലകില്‍ വാഴ്‌വോര്‍!
കളങ്കമില്ലാത്ത ഭക്തിയെഴുമെനിക്കെന്തേ തന്നി-
തളവറ്റ ദുരിതങ്ങള്‍ ഹരേ, കംസാരേ?
കളങ്കം ത്വല്‍ക്കീര്‍ത്തിക്കേതും വരുത്താതെ മമരോഗം
കളയേണേ കാലം തെല്ലും കളഞ്ഞീടാതെ;
ഗുരുവായൂരപ്പ, ഭവച്ചരണദാസരില്‍ മുഖ്യ-
നൊരുവനായീടാന്‍ വരമരുളിടേണേ.
10പറയുവതെന്തിനേറെ പരമകാരുണികനാം
ഗുരുവായൂരപ്പ, കൃഷ്ണ, വരദമൂര്‍ത്തേ
കരുണയോടെന്നെക്കാക്കുന്നതുവരെ ദുരിതത്തിന്
‍പരാതികള്‍ പറയാതെയിവിടെയെങ്ങാന്
‍പുരോഭാഗത്തവിരാമം വിരാജിക്കും ഭവച്ചാരു-
ചരണപങ്കജങ്ങളില്‍ നമിച്ചുകൊണ്ടും
കഴിവുപോല്‍ ഭജനവും തിരുനാമകീര്‍ത്തനവും
ഒഴിവില്ലാതനുഷ്ഠിച്ചും ദിനങ്ങള്‍ പോക്കും.

No comments:

Post a Comment